Стручни органи школе

СТРУЧНИ ОРГАНИ

 • ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум чине представници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљења у вези са пословима директора из члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) Закона. Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора, а одељенским већем одељенски старешина.

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора школе из области: планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе; старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада; старања о остваривању развојног плана школе; организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовно-васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за стицање звања наставника и стручних сарадника; сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима.

Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник.

Педагошки колегијум чине:

 • Драгана Сретеновић, директор школе, координатор
 • Драгана Биједић
 • Маја Јосифовић Спасојевић
 • Координатори стручних актива
 • Координатори тимова
 • Председници стручних већа


НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
 

 Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници. Наставничко веће: утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма и стара се о њиховом успешном остваривању; учествује у организацији образовно-васпитног рада; разрађује и реализује наставни план; разматра распоред часова наставе; разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика; предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању појединих задатака и одељенска старешинства; сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и школе; утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план рада школе; похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности; одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи; утврђује календар школских такмичења; разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника; разматра и вреднује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као и наставника и стручних сарадника; предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор; даје мишљење Школском одбору за избор директора школе.

План и програм рада Наставничког већа је саставни део Годишњег плана рада школе.

 • ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

 Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу. Одељенско веће: усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и рад стручних сарадника; на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета, на основу укупних резултата рада, а на предлог одељенског старешине оцену из владања; разматра сва питања од значаја за наставу, слободне активности ученика, учење и рад ученика и предузима мере за унапређење наставе и постизање бољих резултата ученика у учењу и владању; сарађује са родитељима у решавању образовно-васпитних задатака; предлаже Наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика; одређује ученике за допунски и додатни рад и планира учествовање ученика на такмичењима; похваљује ученике и изриче васпитне мере; обавља и друге послове по налогу Наставничког већа и директора школе.

ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

1. разред     Радослава Волф
2. разред     Милица Џамбић
3. разред     Бранислава Ђорђевић
4. разред     Сања Узелац
5. разред     Милка Васиљевић
6. разред     Александра Богићевић
7. разред     Дамир Нагл
8. разред     Јелена Потоцки

 

СТРУЧНА ВЕЋА

 • Стручно веће за разредну наставу

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања. Стручно веће за разредну наставу: припрема делове Годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета у првом циклусу образовања; утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних средстава; усклађује индивидуалне планове рада наставника у првом циклусу образовања; предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја; прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну; прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог Наставничком већу за њихово коришћење; обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду стављени у надлежност.

Координатор стручног већа: Татјана Спасојевић


Стручно веће за области предмета
 

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета. У школи постоје стручна већа за: друштвене науке; природне науке; уметности и вештина; српски језик и стране језике;

Састав стручног већа за област предмета утврђује Наставничко веће, а његовим радом руководи један од наставника кога сваке школске године одреди Наставничко веће на основу плана задужења.

Стручно веће за област предмета утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из Годишњег плана рада школе, у остваривању наставног плана и програма образовања. Стручно веће: припрема делове Годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета; утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних средстава; усклађује индивидуалне планове рада наставника; предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја; прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну; прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово коришћење; предлаже поделу предмета на наставнике за наредну школску годину; предлаже чланове испитних комисија; обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду стављени у надлежност.

За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака одговоран је председник стручног већа кога сваке школске године одреди Наставничко веће на основу плана задужења.

О раду стручног већа председник води записник, доставља га директору и Наставничком већу на увид приликом израде Годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада.

Стручно  веће за српски језик
Координатор: Немања Панић

Стручно  веће за математику
Координатор: Александра Богићевић

Стручно  веће за страни језик
Координатор: Јелена Потоцки

Стручно  веће природних наука
Координатор: Мирјана Радовановић

Стручно  веће за историју и географију
Координатор: Горан Пешић

Стручно  веће за уметност и културу
Координатор: Мирослав Цвијетић

Стручно  веће за спорт
Координатор: Милош Јанковић


СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ
 

Стручни актив за развој школског програма и Годишњег плана рада школе чине представници наставника, стручних сарадника и предтавници стручних већа, актива и тимова. Задаци актива: израда предлога школског програма и израда Годишњег плана рада школе, праћење реализације школског програма и Годишњег плана рада, унапређивање школског програма, аналаиза остварених задатака планираних Годишњим планом рада школе и предлог мера за његово унапређивање.

Стручни актив за развој школског програма чине:

 • Драгана Сретеновић, директор
 • Маја Јосифовић Спасојевић, психолог
 • Драгана Биједић, педагог
 • Председници одељенских већа

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим образује директор школе и бира га из реда наставника и стручног сарадника – педагога; утврђује координатора, број и састав чланова Тима. Састав Тима и програм рада су саставни део Годишњег плана рада Школе.

Координатор: Софија Влајин, проф.математике

Тим за међупредметне компетенције

Координатор: Наташа Гачић, наставник српског језика

Стручни тим за инклузивно образовање чине представници наставника и стручних сарадника. Стручни тим: врши анализу предлога наставника/родитеља за израдом ИОП-а на основу прикупљених података о ученику (педагошки профил), предлаже мере индивидуализације или прилагођавања простора и услова у складу са потребама ученика, процењује и прати стање и потреебе ученика и у складу са тим доноси индивидуални образовни план (ИОП) ученика, прослеђује предлог за доношењем ИОП-а који захтева додатну финансијску пордшку општинској интерресорној комисији, формира тима за додатну подршку ученику и прати примену и евалуацију ИОП-а.

Координатор: Маја Јосифовић Спасојевић, психолог

 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и Савета родитеља. Задаци актива: праћење реализације Школског развојног плана, израда плана активности за школску годину у складу са реализацијом циљева и задатак Школског развојног плана, анализа активности на реализацији Школског развојног плана и у складу са тим припрема циљева и задатака за израду новог.

Координатор: Гордана Симјановски – наставник географије

Tим за самовредновање

Тим за самовредновање рада школе чине представници наставника, стручних сарадника и секретар школе. Задаци тима:  доношење плана самовредновања, одређивање које ће кључне области или поједина подручја и показатељи бити предмет самовредновања у току једне школске године, обезбеђивање услова за спровођење процеса самовредновања, усаглашавање правила понашања и деловања, утврђивање правила чувања, заштите и располагања подацима. Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и развој.

Координатор: Сандра Лукач, наставник српског језика

 

Тим за стручно усавршавање

Тим за стручно усавршавање чине представници наставника, стручних сарадника и секретар школе. Задаци тима: учествује у изради Плана стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и осталих запослених, прати остваривање свих облика стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и осталих запослених, води евиденцију, односно базу података о професионалном статусу и стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и осталих запослених, предузима мере за унапређивање компетенција наставника, стручних сарадника према утврђеним потребама, предузима мере за унапређивање компетенција наставника, стручних сараднка планирањем додатног стручног усавршавања, учествује у изради Извештаја о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и осталих запослених.

Координатор: Љиљана Релић, наставник српског језика

 

Тим за летопис и маркетинг школе

Тим за летопис и маркетинг школе чине представници наставника и стручних сарадника. Активности тима обухватају: представљање целокупног рада школе у јавности, унапређивање угледа школе, свакодневно ажурирање података на сајту школе, промовисање културно-уметничких активности школе (приредбе, маскенбали, спортске активности и др).

Координатор: Снежана Павловић, наставник биологије

Тим за заштиту животне средине

Стручни тим за заштиту животне средине чине представници наставника и стручних сарадника. Активности тима обухватају: активности усмерене на развој еколошке свести, као и очување природних ресурса, у области здравствене заштите: сарадњу школе са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, у области социјалне заштите: сарадњи школе са надлежним установама које брину о социјалној заштити (посебно ученика из осетљивих друштевних група) и др.

Координатор: Даница Вејиновић, наставник биологије

Тим за културне делатности школе

Стручни тим за организацију културних активности чине представници наставника српског језика, ликовне и музичке културе, библиотекар. Активности тима обухватају: развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на језицима различитих уметности. Садржај културних активности школе чине: прослава дана школе, почетка и краја школске године и завршетка основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерти, такмичења и смотре, посете установама културе и др…

Координатор: Биљана Петровић, наставник разредне наставе

 

Тим за ученички парламент

Координатор: Мирјана Радовановић, наставник хемије

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања чине представници наставника и стручних сарадника. Задаци тима прописани су Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама и Приручником за примену Протокола, а спроводи се по програмима, као и Годишњим планом рада школе. Програм се састоји од три компоненте: 1) превенције: општи и специфични циљеви, информисање, активности; 2) интервенције и 3) евиденције.

Координатор: Јелена Стојаковић, координатор

Тим за професионални развој ученика

Координатор: Данијела Остојић Чапеља, наставник српског језика