Саветодавни органи школе

САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛЕ

 • предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 • разматра предлог школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе;
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника;
 • разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља;
 • предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља;
 • разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у школи;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије и наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге манифестације у школи;
 • заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у општини;
 • брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика;
 • обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима органи школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља;
 • са директором учествује у поступку припреме огласа, упутства, врши отварање понуда и избор понуђача за реализацију екскурзије, наставе у природи;
 • разматра и друга питања утврђена овим статутом.

Начин рада Савета родитеља уређен је Пословником о начину избора, саставу, задацима и раду Савета родитеља.

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА 2018/2019. ГОДИНЕ

Одељење Име и презиме
I1 Милена Филиповић
I2 Горан Станковић
I3 Маријана Вујић
II1 Бранислава Граовац
II2 Маријана Петровић
II3 Марија Вармеђа
III1 Борко Татић
III2 Драгана Шандић
III3 Јелена Минчић
IV1 Јадранка Костић
IV2 Јована Чечарић
IV3 Милена Косановић
V1 Милена Јокић
V2 Слађана Давидовић
V3 Нада Радовић
VI1 Снежана Јокић
VI2 Александра Савчић
VI3 Биљана Остојић
VII1 Наташа Ракић
VII2 Гордана Бјелић
VII3 Мирјана Бикар
VII4 Жељко Кочић
VIII1 Сања Ђукић Штековић
VIII2 Ивана Станивуковић
VIII3 Маријана Јовановић
Чалма  
I Нада Ковачић
II Бранислава Голић
III и IV Дајана Максимовић
V Ружица Вукмир
VI Јелена Кекић
VII Дајана Максимовић
VIII Драгана Секулић
Дивош  
I Светлана Матијевић
II Драгана Бајић
III Весна Новоселац
IV Драгана Булат
V Љубиша Руварац
VI Даниела Кевиљ
VII Жељко Шерфези
VIII Нина Пејаковић