Документа

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о испитима у основној школи

Правилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о похваљивању и награђивању ученика ОШ “Свети Сава”

Правилник о понашању у установи

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ОШ “Свети Сава”

Правилник о раду Наставничког већа ОШ “Свети Сава”

Правилник о раду Савета родитеља ОШ “Свети Сава”

Правилник о раду Ученичког парламента ОШ “Свети Сава”

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Развојни план школе

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника

Статут ОШ “Свети Сава” 2018. год.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Завршни рачун 2017. год.

Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања

Српски језик

Математика

Природа и друштво