Документа

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Основне школе „Свети Сава“ Сремска Митровица 2024. година

ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2019/2020. годину

Правилник о оцењивању – измене

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Статут Основне школе „Свети Сава“ Сремска Митровица 2024. година

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о испитима у основној школи

Правилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о похваљивању и награђивању ученика у Основној школи „Свети Сава“ Сремска Митровица 2023. година

Правилник о понашању у установи

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ОШ „Свети Сава“

Правилник о раду Наставничког већа ОШ „Свети Сава“

Правилник о раду Савета родитеља ОШ „Свети Сава“

Правилник о раду Ученичког парламента ОШ „Свети Сава“

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Развојни план школе

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Годишњи финансијски извештај 2017. година

Годишњи финансијски извештај 2022. година

Правилник о употреби мобилних телефона, електронских уређаја и других средства коминикације у Основној школи „Свети Сава“ Сремска Митровица 2024. година