Документа

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о испитима у основној школи

Правилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о похваљивању и награђивању ученика ОШ „Свети Сава“

Правилник о понашању у установи

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ОШ „Свети Сава“

Правилник о раду Наставничког већа ОШ „Свети Сава“

Правилник о раду Савета родитеља ОШ „Свети Сава“

Правилник о раду Ученичког парламента ОШ „Свети Сава“

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Развојни план школе

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника

Статут ОШ „Свети Сава“ 2018

Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања

Српски језик

Математика

Природа и друштво