Саветодавни органи школе

САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛЕ

 • предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 • разматра предлог школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе;
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника;
 • разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља;
 • предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља;
 • разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у школи;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије и наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге манифестације у школи;
 • заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у општини;
 • брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика;
 • обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима органи школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља;
 • са директором учествује у поступку припреме огласа, упутства, врши отварање понуда и избор понуђача за реализацију екскурзије, наставе у природи;
 • разматра и друга питања утврђена овим статутом.

Начин рада Савета родитеља уређен је Пословником о начину избора, саставу, задацима и раду Савета родитеља.

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА

Одељење Име и презиме
I1 Милорад Михајловић
I2 Маријана Петровић
I3 Зорица Јовановић
II1 Борко Татић
II2 Гордана Марјановић
II3 Јелена Минчић
III1 Јадранка Костић
III2 Јована Чечарић
III3 Милена Косановић
IV1 Велимир Новаковић
IV2 Рада Марјановић
IV3 Неда Товић
V1 Александра Панџа
V2 Александра Савчић
V3 Биљана Остојић
VI1 Наташа Ракић
VI2 Гордана Бјелић
VI3 Мирко Хренка
VI4 Емилија Теодоровић
VII1 Сања Боричић
VII2 Ивана Станковић
VII3 Маријана Јовановић
VIII1 Весна Брњашевић
VIII2 Мира Јанковић
VIII3 Слађана Марицки
VIII4 Рената Стојановић
Чалма
I Бранислава Голић
II Данијела Милешевић
III Дајана Максимовић
IV Наташа Радуловић
V Борка Бабић
VI Наташа Радуловић
VII Борка Бабић
VIII Горан Јанковић
Дивош
I Драгана Бајић
II Весна Новоселац
III Ина Митровић
IV Милица Чекеринац
V Данијела Кевиљ
VI Жељко Шерфези
VII Нина Пејаковић
VIII Бранислава Тешић