Саветодавни органи школе

САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛЕ

 • предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 • разматра предлог школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе;
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника;
 • разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља;
 • предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља;
 • разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у школи;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије и наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге манифестације у школи;
 • заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у општини;
 • брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика;
 • обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима органи школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља;
 • са директором учествује у поступку припреме огласа, упутства, врши отварање понуда и избор понуђача за реализацију екскурзије, наставе у природи;
 • разматра и друга питања утврђена овим статутом.

Начин рада Савета родитеља уређен је Пословником о начину избора, саставу, задацима и раду Савета родитеља.

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА

Одељење Име и презиме
1/1 Милорад Михајловић
1/2 Маријана Петровић
1/3 Зорица Јовановић
2/1 Борко Татић
2/2 Гордана Марјановић
2/3 Јелена Минчић
3/1 Јадранка Костић
3/2 Јована Чечарић
3/3 Милена Косановић
4/1 Велимир Новаковић
4/2 Рада Марјановић
4/3 Неда Товић
5/1 Александра Панџа
5/2 Александра Савчић
5/3 Биљана Остојић
6/1 Наташа Ракић
6/2 Гордана Бјелић
6/3
6/4 Емилија Теодоровић
7/1
7/2 Ивана Станковић
7/3 Маријана Јовановић
8/1 Весна Брњашевић
8/2 Мира Јанковић
8/3
8/4 Рената Стојановић
Чалма
1 Бранислава Голић
2 Данијела Милешевић
3 Дајана Максимовић
4 Наташа Радуловић
5 Борка Бабић
6 Наташа Радуловић
7
8 Горан Јанковић
Дивош
1 Драгана Бајић
2 Весна Новоселац
3 Ина Митровић
4 Милица Чекеринац
5 Данијела Кевиљ
6 Жељко Шерфези
7 Нина Пејаковић
8 Бранислава Тешић