Стручни органи школе

СТРУЧНИ ОРГАНИ

  • ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум чине представници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљења у вези са пословима директора из члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) Закона. Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора, а одељенским већем одељенски старешина.

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора школе из области: планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе; старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада; старања о остваривању развојног плана школе; организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовно-васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за стицање звања наставника и стручних сарадника; сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима.

Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник.

Координатор: Драгана Сретеновић – директор школе


НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
 

 Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници. Наставничко веће: утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма и стара се о њиховом успешном остваривању; учествује у организацији образовно-васпитног рада; разрађује и реализује наставни план; разматра распоред часова наставе; разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика; предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању појединих задатака и одељенска старешинства; сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и школе; утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план рада школе; похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности; одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи; утврђује календар школских такмичења; разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника; разматра и вреднује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као и наставника и стручних сарадника; предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор; даје мишљење Школском одбору за избор директора школе.

План и програм рада Наставничког већа је саставни део Годишњег плана рада школе.

  • ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

 Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу. Одељенско веће: усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и рад стручних сарадника; на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета, на основу укупних резултата рада, а на предлог одељенског старешине оцену из владања; разматра сва питања од значаја за наставу, слободне активности ученика, учење и рад ученика и предузима мере за унапређење наставе и постизање бољих резултата ученика у учењу и владању; сарађује са родитељима у решавању образовно-васпитних задатака; предлаже Наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика; одређује ученике за допунски и додатни рад и планира учествовање ученика на такмичењима; похваљује ученике и изриче васпитне мере; обавља и друге послове по налогу Наставничког већа и директора школе.

ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

1. разред     Нада Маховац
2. разред     Душан Чизмић
3. разред     Радослава Волф
4. разред     Гордана Дурмиши
5. разред     Гордана Симјановски
6. разред     Данијела Остојић Чапеља
7. разред     Немања Панић
8. разред     Александра Богићевић

 

  • СТРУЧНА ВЕЋА
  • Стручно веће за разредну наставу

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања. Стручно веће за разредну наставу: припрема делове Годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета у првом циклусу образовања; утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних средстава; усклађује индивидуалне планове рада наставника у првом циклусу образовања; предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја; прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну; прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог Наставничком већу за њихово коришћење; обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду стављени у надлежност.

Координатор стручног већа: Снежана Петровић


Стручно веће за области предмета
 

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета. У школи постоје стручна већа за: друштвене науке; природне науке; уметности и вештина; српски језик и стране језике;

Састав стручног већа за област предмета утврђује Наставничко веће, а његовим радом руководи један од наставника кога сваке школске године одреди Наставничко веће на основу плана задужења.

Стручно веће за област предмета утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из Годишњег плана рада школе, у остваривању наставног плана и програма образовања. Стручно веће: припрема делове Годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета; утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних средстава; усклађује индивидуалне планове рада наставника; предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја; прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну; прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово коришћење; предлаже поделу предмета на наставнике за наредну школску годину; предлаже чланове испитних комисија; обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду стављени у надлежност.

За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака одговоран је председник стручног већа кога сваке школске године одреди Наставничко веће на основу плана задужења.

О раду стручног већа председник води записник, доставља га директору и Наставничком већу на увид приликом израде Годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада.

Стручно  веће за српски језик  

Координатор: Наташа Гачић


Стручно  веће за математику

Координатор: Софија Влајин

 

Стручно  веће за страни језик  

Координатор: Јелена Потоцки


Стручно  веће природних наука

Координатор: Оливер Јовановић

 

Стручно  веће за историју и географију

Координатор: Сања Бугаџија

 

Стручно  веће за уметност, културу и спорт

Координатори: Мирослав Цвијетић и Предраг Пејовић


Стручно веће за техничко и информатичко образовање

Координатор:


СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ
 

Стручни актив за развој школског програма и Годишњег плана рада школе чине представници наставника, стручних сарадника и предтавници стручних већа, актива и тимова. Задаци актива: израда предлога школског програма и израда Годишњег плана рада школе, праћење реализације школског програма и Годишњег плана рада, унапређивање школског програма, аналаиза остварених задатака планираних Годишњим планом рада школе и предлог мера за његово унапређивање.

Стручни актив за развој школског програма

1. Драгана Сретеновић, директор школе
2. Драгана Биједић, педагог
3. Маја Јосифовић Спасојевић, психолог
4. Драган Јузбашић, наставник информатике

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и Савета родитеља. Задаци актива: праћење реализације Школског развојног плана, израда плана активности за школску годину у складу са реализацијом циљева и задатак Школског развојног плана, анализа активности на реализацији Школског развојног плана и у складу са тим припрема циљева и задатака за израду новог.

Стручни актив за развојно планирање

1. Милица Џамбић, наставник разредне наставе
2. Снежана Симеуновић, наставник разредне наставе
3. Наташа Гачић, наставник српског језика
4. Немања Панић, наставник српског језика
5. Сандра Лукач, наставник српског језика, координатор
6. Зоран Радић, наставник музичке културе
7. Гордана Симјановски, наставник географије
8. Драгана Биједић, педагог
9. Маја Јосифовић Спасојевић, психолог
10. Драгана Сретеновић, директор школе
11. Зорица Јовановић, родитељ


Стручни
тим за инклузивно образовање чине представници наставника и стручних сарадника. Стручни тим: врши анализу предлога наставника/родитеља за израдом ИОП-а на основу прикупљених података о ученику (педагошки профил), предлаже мере индивидуализације или прилагођавања простора и услова у складу са потребама ученика, процењује и прати стање и потреебе ученика и у складу са тим доноси индивидуални образовни план (ИОП) ученика, прослеђује предлог за доношењем ИОП-а који захтева додатну финансијску пордшку општинској интерресорној комисији, формира тима за додатну подршку ученику и прати примену и евалуацију ИОП-а.

Стручни тим за инклузивно образовање

1. Сања Бугаџија, наставник историје
2. Ковинка Радекић, наставник разредне наставе
3. Одељ. старешина 5. разреда
4. Александра Богићевић, наставник математике
5. Слободанка Субашић, наставник српског језика
6. Млађен Познановић, наставник разредне наставе
7. Драгана Биједић, педагог
8. Маја Јосифовић Спасојевић, психолог, координатор
9. Драгана Сретеновић, директор школе


Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
чине представници наставника и стручних сарадника. Задаци тима прописани су Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама и Приручником за примену Протокола, а спроводи се по програмима, као и Годишњим планом рада школе. Програм се састоји од три компоненте: 1) превенције: општи и специфични циљеви, информисање, активности; 2) интервенције и 3) евиденције.

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

1. Југослав Живановић, наставник историје
2. Милица Иносављевић, наставник шпанског језика
3. Татјана Спасојевић, наставник рзредне наставе
4. Душан Чизмић, наставник разредне наставе
5. Љиљана Релић, наставник српског језика, коодринатор
6. Снежана Христов, наставник математике
7. Јелена Потоцки, наставник енглеског језика
8. Радослава Волф, наставник разредне наставе
9. Зоран Јокић, наставник техничког и информатичког
10. Драгана Биједић, педагог
11. Маја Јосифовић Спасојевић, психолог
12. Драгана Сретеновић, директор школе
13. ученик
14. Маријана Јовановић, родитељ

Тим за самовредновање рада школе чине представници наставника, стручних сарадника и секретар школе. Задаци тима:  доношење плана самовредновања, одређивање које ће кључне области или поједина подручја и показатељи бити предмет самовредновања у току једне школске године, обезбеђивање услова за спровођење процеса самовредновања, усаглашавање правила понашања и деловања, утврђивање правила чувања, заштите и располагања подацима. Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и развој.

Тим за самовредновање рада школе

1. Биљана Петровић, наставник разредне наставе, координатор
2. Бојана Малбашић, наставник математике
3. Верица Петковић, наставник шпанског језика
4. Зоран Пуљезевић, наставник информатике
5. Александар Херцег, наставник разредне наставе
6. Светлана Цигановић, наставник енглеског језика
7. Јелена Потоцки, наставник енглеског језика


Тим за стручно усавршавање
чине представници наставника, стручних сарадника и секретар школе. Задаци тима: учествује у изради Плана стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и осталих запослених, прати остваривање свих облика стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и осталих запослених, води евиденцију, односно базу података о професионалном статусу и стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и осталих запослених, предузима мере за унапређивање компетенција наставника, стручних сарадника према утврђеним потребама, предузима мере за унапређивање компетенција наставника, стручних сараднка планирањем додатног стручног усавршавања, учествује у изради Извештаја о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и осталих запослених.

Тим за стручно усавршавање

1. Софија Влајин, наставник математике, координатор
2. Милка Васиљевић Арбановски, наставник енглеског језика
3. Срђан Божић, наставник физичког васпитања
4. Весна Стошић, наставник немачког језика
5. Нада Маховац, наставник разредне наставе


Стручни
тим за професионалну оријентацију чине представници наставника-одељењских старешенина седмог и осмог разреда и психолог школе. Задаци тима: да саветодавним радом, реализују теме из професионалне орјентације путем радионица са ученицима и родитељима ученика, на часовима одељенске заједнице, прилагођено локалним школским условима и потребама младих, презентација програма професионалне оријентације, Педагошком колегијуму, Наставничком већу, Савету родитеља, Школском одбору, родитељима ученика седмог и осмог разреда, ученицима, реализација програма професионалне оријентације, повећање компетенција наставника за рад на професионалној оријентацији и др.

Стручни тим за професионалну оријентацију

1. Снежана Петковић, наставник математике, координатор
2. Дамир Нагл, наставник техничког и информатичког
3. Снежана Павловић, наставник биологије
4. Бранислава Ђорђевић, наставник разредне наставе
5. Горан Пешић, наставник географије

Стручни тим за организацију спортских активности чине представници наставника физичког васпитања. Задаци тима: развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности. Садржаји су: садржаји изборног предмета – изабрани спорт, учешће ученика у свим видовима спортских такмичења, спортска такмичења поводом обележавања Дечије недеље, Дана школе, Дан изазова, полигон спретности, Куп толеранције и др..

Стручни тим за организацију спортских активности

1.Милош Јанковић
2.Предраг Пејовић
3.Срђан Божић
4.Бранислава Алатић

Стручни тим за организацију културних активности чине представници наставника српског језика, ликовне и музичке културе, библиотекар. Активности тима обухватају: развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на језицима различитих уметности. Садржај културних активности школе чине: прослава дана школе, почетка и краја школске године и завршетка основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерти, такмичења и смотре, посете установама културе и др…

Стручни тим за организацију културних активности

1. Ивана Шевић, наставник музичке културе
2. Бранислава Алатић, наставник физичког васпитања, координатор
3. Мирослав Цвијетић, наставник ликовне културе
4. Сања Узелац, наставник разредне наставе
5. Невена Јовановић, наставник разредне наставе
6. Биљана Штерлеман, наставник разредне наставе
7. Оливера Пешут, наставник разредне наставе
8. Анђелка Миловановић, наставник разредне наставе
9. Милка Драгановић, наставник разредне наставе
10. Предраг Симеуновић, наставник ликовне културе
11. Данијела Остојић, професор српског језика
12. Милош Јанковић, наставник физичког васпитања

Стручни тим за реализацију програма еколошке, здравствене, социјалне заштите и уређење школе чине представници наставника и стручних сарадника. Активности тима обухватају: активности усмерене на развој еколошке свести, као и очување природних ресурса, у области здравствене заштите: сарадњу школе са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, у области социјалне заштите: сарадњи школе са надлежним установама које брину о социјалној заштити (посебно ученика из осетљивих друштевних група) и др.

Стручни тим за реализацију програма еколошке, здравствене, социјалне заштите и уређење школе

1. Даница Вејновић, наставник биологије
2. Снежана Павловић, наставник биологије, координатор
3. Светлана Радаковић, наставник биологије
4. Гордана Дурмиши, наставник разредне наставе
5. Сандра Зорић, наставник разредне наставе
6. Предраг Пејовић, наставник физичког васпитања
7. Сања Фаркаш, наставник географије

Тим за летопис и маркетинг школе чине представници наставника и стручних сарадника. Активности тима обухватају: представљање целокупног рада школе у јавности, унапређивање угледа школе, свакодневно ажурирање података на сајту школе, промовисање културно-уметничких активности школе (приредбе, маскенбали, спортске активности и др).

Тим за летопис и маркетинг школе

1. Драгица Пољак, библиотекар
2. Драган Јузбашић, наставник информатике
3. Снежана Петровић, наставник разредне наставе, координатор
4. Јела Милановић, наставник разредне наставе
5. Наташа Гачић, наставник српској језика
6. Маја Бисерчић, наставник енглеског језика